Algemene Verkoopvoorwaarden Fireforum vzw

Versie 19/05/2021

1. Toepassingsgebied en bindende kracht van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Fireforum vzw (hierna “Fireforum”, zie contactgegevens onderaan), en op alle bijhorende overeenkomsten. Het gaat om zowel de lidmaatschappen en de producten en diensten die gratis aangeboden worden in dat kader als andere producten of diensten die tegen bijkomende betaling worden verstrekt. Deze producten en diensten omvatten onder meer (zonder beperking):

 • Abonnementen op Fireforum Magazine en aanverwante pakketten
 • Certificaten als FiSQ en FCB
 • Lidmaatschappen
 • Partnerships, sponsoring van evenementen
 • Deelname aan seminaries, congressen, infosessies en events
 • Advertenties en banners voor print en online
 • Adviezen door experts
 • Opleidingen, presentaties en lezingen door experts

De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden zodra hij een bestelling plaatst bij Fireforum. Bij FiSQ-certificatie heeft het FiSQ-reglement voorrang op deze algemene voorwaarden. Andere afwijkingen zijn enkel geldig indien Fireforum deze schriftelijk heeft aanvaard (vb. als speciale voorwaarden in de offerte van Fireforum of in een afzonderlijke overeenkomst) . Zowel bij FiSQ-certificatie als bij afwijkingen blijven deze algemene voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Fireforum en de klant wordt van kracht zodra er een akkoord is. Indien een voorschot of voorafgaande betaling wordt overeengekomen, zal de overeenkomst aanvangen na ontvangst van de betaling.

3. Uitvoeringstermijnen

De uitvoeringstermijnen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en de niet-naleving ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Wanneer voor de uitvoering van de opdracht een veelvuldige interactie met de klant of met derde partijen is vereist, zijn de uitvoeringstermijnen niet enkel van Fireforum afhankelijk en worden zij bijgevolg slechts ter indicatie opgegeven.

4. Prijzen en prijsaanpassingen

De prijs van producten of diensten van Fireforum worden vermeld in een offerte aan de klant of op bestelformulieren, inschrijvingsdocumenten, op de website of in andere publicaties van Fireforum.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden de uur- en/of dagtarieven voor de betalende diensten elk jaar op 1 januari aangepast op basis van de volgende prijsherzieningsformule:
formule copy
waarbij:
P = Nieuwe facturatieprijs
Po = Initiële basisprijs op de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten
So = Kostprijs van het referentie-uurloon, vermeerderd met de sociale lasten per 31 december van het jaar voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst in de sector waarin Fireforum werkzaam is, zoals gepubliceerd door Agoria
S = Zelfde kostprijs salaris/uurloon op 31 december van het jaar voorafgaand aan de prijsherziening

5. Facturatie

Fireforum factureert de producten en diensten overeenkomstig de bestelling van de klanten/of overeenkomst met de klant . De facturen zullen via e-mail verstuurd worden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant dient binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling of overeenkomst te melden of er een ordernummer op de factuur vermeld moet worden.
Alle huidige en toekomstige belastingen en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zijn ten laste van de klant en worden gefactureerd.

6. Betalingen

Alle facturen van Fireforum zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Indien de klant de betalingstermijn niet nakomt en geen gevolg geeft aan een schriftelijke aanmaning van Fireforum binnen 10 (tien) kalenderdagen na de verzending, heeft Fireforum het recht om de dienstverlening stop te zetten of de levering van producten te staken.
Voor het opstarten van de procedure voor het behalen van een FiSQ-certificaat zal deze pas starten zodra de factuur betaald is.
Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Fireforum, zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op zowel een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur als een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 €). Fireforum behoudt zich het recht voor om een grotere schade te bewijzen en vergoeding daarvoor te vragen.

7. Klachten

Klachten omtrent facturen, geleverde diensten of producten dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 10 (tien) kalenderdagen na ontvangst. Latere bezwaren worden niet in aanmerking genomen.

8. Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de verbintenissen van Fireforum middelenverbintenissen. De klant is verantwoordelijk voor de informatie en documenten die hij/zij aanlevert.
Fireforum kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor haar eigen grove fouten bij de uitvoering van de overeenkomsten, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade (inclusief winstderving of verlies van inkomsten) en voor elke vordering van derden tegen de klant. De aansprakelijkheid van Fireforum blijft in elk geval beperkt tot maximum het laagste van de volgende bedragen: (i) hetzij de bedragen die de klant heeft betaald tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan het instellen van de vordering (ii) hetzij een bedrag van 20.000 EUR. Dit maximum geldt ongeacht of de vordering werd ingesteld op een contractuele, dan wel een extracontractuele basis.

De klant zal Fireforum vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die gebaseerd zouden zijn op of verband zouden houden met de uitvoering van de opdracht.

9. Overmacht

Als overmacht worden beschouwd alle zaken die plaatsvinden buiten de wil van de partijen en die een invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst zoals (zonder beperking) arbeidsconflicten, brand, terrorisme, inbeslagneming, embargo, opstand, daden van (cyber)terrorisme, pandemie, tekort aan vervoermiddelen, beperkingen in het energieverbruik, ziekte of gebrek aan grondstoffen.

De overmacht situatie ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van Fireforum als van de klant. De partij die zich op overmacht beroept, moet de andere partij onmiddellijk schriftelijk informeren over het intreden alsook van het aflopen daarvan. De uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort tijdens de duur van de overmacht situatie, met dien verstande dat de overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd indien de ingeroepen omstandigheden aanhouden gedurende meer dan 30 (dertig) kalenderdagen, dit aan de hand van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

10. Duur en beëindiging

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft de klant de mogelijkheid om bepaalde diensten of producten te annuleren, onder de volgende voorwaarden:

 • Voor deelname aan seminaries, congressen, infosessies, academy is een kosteloze annulatie mogelijk tot maximum 15 (vijftien) kalenderdagen voor het event.
 • Voor certificatie is opzegging mogelijk tot maximum 30 (dertig) kalenderdagen voor de geplande datum van de audit.
 • Voor partnerships, sponsoring van events is een annulatie mogelijk tot 30 (dertig) kalenderdagen voor het event. 50% van het bedrag van de overeenkomst zal door Fireforum als verworven beschouwd worden ter compensatie van de reeds gemaakte kosten voor promotie, administratie en eventuele drukwerken.

Lidmaatschappen gelden steeds voor een periode van een jaar en kunnen niet voortijdig opgezegd worden. De lidmaatschapsbijdragen blijven verschuldigd. Abonnementen gelden in de regel voor een volledig burgerlijk jaar, tenzij anders overeengekomen of bepaald in het abonnementsdocument. Lidmaatschappen, abonnementen en aanverwante pakketten worden automatisch jaarlijks verlengd, tenzij een partij schriftelijk afziet van de verlenging en dit uiterlijk 1 (één) maand voor de afloop van de lopende periode.

Iedere partij heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen aan de hand van een schriftelijke melding aan de andere partij, met onmiddellijke ingang en zonder vergoeding voor de andere partij, in de volgende gevallen:

i) indien de andere partij failliet wordt verklaard of het faillissement heeft aangevraagd;
ii) indien de andere partij haar activiteiten staakt en/of activa die van belang zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst afstoot; en/of
iii) indien de uitvoering wordt opgeschort wegens overmacht en dit gedurende meer dan 30 (dertig) kalenderdagen.

In geval van niet-uitvoering door de klant van één of andere verbintenis voortvloeiend uit de overeenkomst (met name laattijdige betaling) is Fireforum eveneens gerechtigd, na schriftelijke ingebrekestelling, de ontbinding van de overeenkomst te eisen en schadevergoeding te vragen.
De bepalingen die (gelet op hun aard) bedoeld zijn om na het einde van de overeenkomst van kracht te blijven, blijven van kracht (o.a. artikelen 12, 14, 15 en 18).

11. Bepalingen voor publicaties, documentatie- en informatiediensten

In de mate van haar mogelijkheden selecteert Fireforum met zorg de auteurs van de verschillende artikels, teksten, foto's, tekeningen en schetsen vervat in haar publicaties. Fireforum kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze publicaties, voor het onvolledig karakter ervan of voor foutieve meldingen in deze publicaties. De termijnen voor de levering van publicaties zijn louter indicatief en Fireforum zal in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertragingen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, met betrekking tot documenten, publicaties, presentaties en informatie die door Fireforum ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Fireforum.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht de eigendom van Fireforum. Zelfs indien anders wordt overeengekomen, gaan de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht pas over op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen in verband met deze opdracht.

13. Vertrouwelijkheid

De informatie die de klanten verstrekt aan Fireforum zal door Fireforum niet publiek worden gemaakt of gedeeld worden met derden. Enkel de partner organisaties en onderaannemers van Fireforum, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, zullen over de informatie kunnen beschikken.
In overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de klant kan Fireforum bepaalde documenten, presentaties, artikels of rapporten publiceren in haar magazines, website, nieuwsbrieven, enz. Desgevallend garandeert de klant dat deze informatie en het toegelaten gebruik ervan geen inbreuk maken op de rechten van derden.
Bovenstaande geldt niet voor informatie die behoort tot publiek domein, informatie die door de klant reeds publiek werd gemaakt of informatie waarvan Fireforum kan aantonen dat deze via derden reeds werd verkregen.

14. Afwerving

De klant zal geen personeel van Fireforum afwerven, rechtstreeks noch onrechtstreeks.
Deze clausule is van kracht tijdens de looptijd van de algemene voorwaarden (en/of bijhorende overeenkomsten) en tot 12 (twaalf) maanden na de beëindiging daarvan.
Bij overtreding zal Fireforum een schadevergoeding kunnen eisen van 12 (twaalf) maanden brutosalaris van de afgeworven medewerker zoals gold op het moment van de afwerving, waarbij Fireforum zich het recht voorbehoud om een grotere schade aan te tonen.

15. Gegevensbescherming en privacy

Fireforum zal uw persoonsgegevens verwerking in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”) en haar Privacy Policy.

16. Overdracht

Behoudens voorafgaand, schriftelijk akkoord van Fireforum kan de klant de rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden (en verband houdende overeenkomsten) niet overdragen aan derden. Hieronder verstaan we ook bedrijven die gerelateerd zijn aan de klant of tot dezelfde groep behoren als de klant (filialen, zuster- of moederbedrijven, …).

17. Rechtsgeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomsten waarop ze betrekking hebben geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet afdwingbaar zou worden verklaard, zal dit niet leiden tot ongeldigheid, onwettelijkheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

18. Toegepast recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die ermee verband houden vallen onder de Belgische wetgeving. Alle geschillen inzake rechtsgeldigheid, interpretatie of uitvoering vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Fireforum.