Les conditions générales de Fireforum asbl

La traduction suivra bientôt.

1. Toepassingsgebied en bindende kracht van de algemene voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Fireforum. Het gaat zowel om producten en diensten die gratis aangeboden worden in het kader van het lidmaatschap als andere producten of diensten die tegen betaling worden verstrekt. Deze producten en diensten omvatten:
- Abonnementen op Fireforum Magazine en aanverwante pakketten
- Certificaten als FiSQ en FCB
- Lidmaatschappen
- Partnerships, sponsoring van evenementen
- Deelname aan seminaries, congressen, infosessies en events
- Advertenties en banners voor print en online
- Adviezen door experts
- Opleidingen, presentaties en lezingen door experts
De klant aanvaardt deze verkoopvoorwaarden zodra hij een bestelling plaatst bij Fireforum vzw. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk wanneer deze schriftelijk werden ingediend en goedgekeurd door Fireforum vzw of indien ze in de als speciale voorwaarden in de offerte van Fireforum vzw werden vermeld. Zoniet zijn alle voorwaarden van toepassing op alle punten, zonder enige uitzondering.

2. Start van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Fireforum vzw en de klant wordt van kracht zodra er een wederzijds akkoord is. Daar waar een voorafgaande betaling gevraagd wordt zal de overeenkomst aanvangen na ontvangst van de betaling.

3. Prijs
De prijs van producten of diensten van Fireforum vzw worden vastgelegd in een offerte aan de klant of zijn vaste prijzen die duidelijk vermeld worden op bestelformulieren, inschrijvingsdocumenten, op de website of in publicaties van Fireforum vzw.

4. Prijsaanpassingen
Fireforum vzw is vrij om de prijzen van haar producten en diensten aan te passen en zal de klanten hiervan steeds vooraf op de hoogte brengen.

5. Facturen
Producten en diensten zullen door Fireforum vzw gefactureerd worden op basis en conform de door de klant geplaatste bestelling. De facturen zullen via e-mail verstuurd worden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant dient binnen de acht dagen te melden of er een ordernummer op de factuur vermeld moet worden.

6. Betalingen
Alle facturen van Fireforum vzw zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
Indien de klant de betalingstermijn niet nakomt, heeft Fireforum vzw het recht om de dienstverlening stop te zetten of de levering van producten te staken.
Voor het opstarten van de procedure voor het behalen van een FiSQ-certificaat zal deze pas starten zodra de factuur betaald is.
Fireforum heeft van rechtswege het recht om bij laattijdige betaling van haar facturen het bedrag te verhogen met 15% (met een minimum van 50 €). Een verwijlintrest van 1% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur zal van rechtswege gevorderd worden.

7. Klachten
Klachten omtrent facturen, geleverde diensten of producten schriftelijk gemeld te worden binnen de 10 dagen na ontvangst.

8. Verantwoordelijkheid
Behoudens andere afspraken zijn de producten en diensten geleverd door Fireforum vzw naar best vermogen. De klant is verantwoordelijk voor de door hem geleverde informatie en documenten. Fireforum vzw kan binnen de gemaakte overeenkomst enkel aansprakelijk gesteld worden voor grove fouten maar kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgschade geleden door de klant (zoals inkomstenverlies of winstderving) of enige acties ondernomen door derden tegen de klant. De klant zal Fireforum vzw vrijwaren tegen alle acties van derden in relatie of gebaseerd op de overeenkomst..

9. Overmacht
Als overmacht wordt beschouwd alle zaken die buiten de wil van de partijen gebeuren en die een invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst zoals o.a. brand, terrorisme, stakingen, energiebeperkingen, ziekte, gebrek aan grondstoffen, … (deze lijst is niet beperkend). Deze gebeurtenissen zullen slechts een einde aan de overeenkomst stellen indien ze langer duren dan 30 dagen.

10. Opzegging
Klant heeft het recht om bepaalde diensten of producten te annuleren. Voor deelname aan seminaries, congressen, infosessies, academy is een kosteloze annulatie mogelijk tot maximum. 7 dagen voor het event.
Voor certificatie is opzegging mogelijk tot maximum 15 dagen voor de geplande datum van de audit.
Voor partnerships, sponsoring van events is een annulatie mogelijk tot 30 dagen voor het event. 50% van het bedrag van de overeenkomst zal door Fireforum vzw als verworven beschouwd worden ter compensatie van de reeds gemaakte kosten voor promotie, administratie en eventuele drukwerken.
Lidmaatschappen zijn steeds voor een periode van een jaar en kunnen niet tussentijds opgezegd worden. De lidgelden blijven verworven.
Abonnementen en aanverwante pakketten kunnen jaarlijks opgezegd worden met inachtname van een termijn van minimum 15 dagen voor de vervaldatum. Tenzij wijzigingen van het aantal publicaties op jaarbasis of ingeval van stopzetting zal het abonnement of een pro-rata gedeelte ervan worden terugbetaald.

11. Bepalingen voor publicaties, documentatie- en informatiediensten
In de mate van haar mogelijkheden selecteert Fireforum vzw met zorg de auteurs van de verschillende artikels, teksten, foto's, tekeningen en schetsen vervat in haar publicaties. Fireforum vzw mag evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze publicaties, voor het onvolledig karakter ervan of voor foutieve meldingen in deze publicaties. De termijnen voor de levering van publicaties zijn louter indicatief en Fireforum vzw zal in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging t.o.v. de leveringsdatum voorzien in de overeenkomst. In geval van abonnement, geldt het, behoudens andersluidend beding in het abonnementsdocument, voor een volledig burgerlijk jaar. Het abonnement wordt automatisch hernieuwd voor het volgend jaar, behoudens schriftelijke opzegging van het abonnement door de abonnee aan Fireforum vzw, gegeven minstens één maand voor het einde van het burgerlijk jaar. In geval van abonnement op een publicatie is Fireforum vzw gerechtigd om de periodiciteit van de publicatie te wijzigingen, mits terugbetaling aan de opdrachtgever van het gedeelte van de prijs van het abonnement dat, in percentage, overeenstemt met de vermindering van het aantal periodieken voorzien op het ogenblik van het abonnement. Fireforum vzw is ook gerechtigd om de publicatie van een periodieke stop te zetten, mits terugbetaling aan de opdrachtgever van het percentage van de prijs dat gelijk is aan het aantal periodieken die nog aan de opdrachtgever verstuurd moesten worden.

12. Intellectueel eigendom
Alle documenten, publicaties, presentaties en informatie die door Fireforum vzw ter beschikking worden gesteld in het kader van een overeenkomst, blijven eigendom van Fireforum vzw en mogen door de klant die aan derden worden overgemaakt of verkocht.

13. Confidentialiteit
Informatie door klanten verstrekt aan Fireforum vzw zal door Fireforum vzw niet publiek worden gemaakt of gedeeld worden met derden. Enkel de betrokken partner organisaties en onderaannemers, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst zullen over de informatie kunnen beschikken. Aan hen zullen dezelfde regels omtrent confidentialiteit worden opgelegd.
In overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de klant kan Fireforum vzw bepaalde documenten, presentaties, artikels of rapporten publiceren in haar magazines, website, newsletters, enz.
Bovenstaande geldt niet voor informatie dewelke behoort tot publiek domein, informatie die door de klant reeds publiek werd gemaakt of informatie waarvan Fireforum vzw kan aantonen dat deze via derden reeds werd verkregen.

14. Afwerving
De klant zal noch rechtstreeks als onrechtstreeks personeel van Fireforum vzw afwerven.
Deze clausule is van kracht tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot achttien maanden na de beëindiging.
Bij overtreding zal Fireforum vzw van de overtredende partij een schadevergoeding kunnen eisen van maximum zesendertig maanden brutosalaris van de afgeworven medewerker op het moment van de tewerkstelling.

15. Privéleven
In geval van mededeling van persoonlijke gegevens van een opdrachtgever aan Fireforum vzw, verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de verwerking en bewaring van zijn persoonlijke gegevens door Fireforum vzw, verantwoordelijke van de verwerking, met als doel het beheer van het opdrachtgeverbestand, evenals met het sturen van reclame betreffende goederen en diensten van Fireforum . Fireforum is ook gerechtigd om deze gegevens aan derden over te maken, voor doeleinden van direct marketing. De opdrachtgever beschikt over een toegangsrecht tot deze gegevens en tot verbetering van deze gegevens indien deze foutief zijn. Hij beschikt ook over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens met direct marketing doeleinden. Om deze rechten uit te oefenen, zal de opdrachtgever een schriftelijk verzoek aan Fireforum richten.

16. Overdracht van rechten
Behoudens voorafgaande afspraken met Fireforum vzw kan de overeenkomst niet overgedragen worden aan derden. Hieronder verstaan we ook bedrijven die gerelateerd zijn of tot dezelfde groep behoren als de klant (filialen, zuster- of moederbedrijven, afdelingen, …)

17. Rechtsgeldigheid
Indien onderdelen of clausules van deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop ze betrekking hebben geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met de heersende wetgeving, zal dit niet leiden tot ongeldigheid, onwettelijkheid of niet-afdwingbaarheid van de andere clausules in de algemene voorwaarden of van de overeenkomst.

18. Toegepast recht en bevoegde rechtbanken
De contracten vallen onder de Belgische wetgeving. Alle geschillen inzake rechtsgeldigheid, interpretatie of uitvoering vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het district waar de hoofdzetel van Fireforum vzw is gevestigd.