Fireforum zet 7 projecten rond brandveiligheid in de bloemen

Op donderdag 18 november heeft Fireforum vzw voor de 6de keer de jaarlijkse Fireforum Awards voor de beste projecten rond brandveiligheid uitgereikt. Nieuw dit jaar was de uitbreiding met een extra onderscheiding voor ‘Innovatie in brandveiligheidstechnologie’, die werd gewonnen door Honeywell (project ‘Li-Ion Tamer’).

De andere laureaten zijn de Hulpverleningszone Noord-Limburg (project ‘Vuuravontuur’), de Hulpverleningszones Centrum en Fluvia (project ‘Brandanalyse, leren uit branden’), FPC Risk (brandweerrichtlijn ‘Opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen’), Gemsotec en Brandweer Antwerpen (interventieapp ‘INA’) en – op een gedeelde ereplaats – respectievelijk Netwerk Brandweer/VTO (digitaal leerplatform tijdens coronacrisis) en Université de Liège (proefschrift ‘Essais au feu hybrides’). De publieksprijs ging afgetekend naar de Université de Mons, met de studie ‘Etanchéité à l’air des habitations et pression induite en cas d’incendie : cocktail dangereux pour les occupants ?’. Tot slot werd ook een Lifetime Achievement Award uitgereikt aan de voormalige Antwerpse brandweercommandant Chris Addiers.

De Fireforum Awards bekronen mensen en organisaties die zich op één of andere manier buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt in de wereld van brandpreventie en -bestrijding. “Hoewel de bedrijfswereld, de brandweer, de overheid en de wetenschappelijke wereld vandaag veel nauwer dan vroeger samenwerken rond brandveiligheid, blijven rook en vuur toch nog altijd met de regelmaat van de klok slachtoffers maken in ons land. De winnaars van de Fireforum Awards verdienen dan ook luid applaus, want hun inspanningen redden letterlijk mensenlevens,” zegt Dominique Du Tré, afgevaardigd bestuurder van Fireforum vzw.

Dominique Du Tré

  

 

Dit zijn de winnaars van de Fireforum Awards 2021 

Categorie ‘Brandveiligheid: bewustmaking en preventie voor het publiek’

De winnaar in deze categorie is de Hulpverleningszone Noord-Limburg, met het project ‘Vuuravontuur’. De Vuuravonturen zijn permanent bewegwijzerde wandeltochten in Lommel en Pelt met onderweg opdrachten rond het thema van brandveiligheid en de brandweer. Thema’s zoals rookmelders, doe de deur dicht, wespen, redding te water,... komen aan bod. Wandelaars kunnen extra uitleg krijgen door een QR-code te scannen. Ze worden dan doorverwezen naar een speciaal hiervoor ontwikkeld deel op de website van de hulpverleningszone. Bekijk hier een filmpje over het bekroonde project.

De andere genomineerden in deze categorie zijn:

 • Netwerk Brandweer met de sensibiliseringscampagne ‘Doe de deur dicht’ 
 • Max De Zwaef met het project ‘Reanimatie op school’

 

Vuuravontuur  

Peter Van Baelen (HVZ Noord-Limburg) heeft de Award ontvangen van Liesbet Van Alsenoy (Customer service Manager DEF Belgium)

 

Categorie ‘Brandveiligheid: bewustmaking en preventie voor professionals’

De winnaars in deze categorie zijn de Hulpverleningszones Centrum en Fluvia met het project ‘Brandanalyse, leren uit branden’. Dit project reikt een methodiek aan voor brandevaluatie, voor de brandweer één van de vele manieren om te leren uit interventies. Onderzoek levert veel informatie op over de oorzaak van branden, het brandverloop, preventieve voorzieningen en de effectiviteit van de brandweerinterventie. De resultaten uit zowel de dataverzameling als de brandanalyse kan worden gebruikt om te evalueren en te leren. Leren om beter beleid te voeren, leren uit interventies, leren over de effectiviteit van preventieve voorzieningen, leren om de samenleving beter te sensibiliseren. Bekijk hier een filmpje over het bekroonde project.

De andere genomineerden in deze categorie zijn:

 • Securitas Academy met de ‘Virtual Reality Fire Training’ 
 • Renewi met het project ‘Gasflessendetectie in te verwerken/sorteren restafval met het oog op brandpreventie

 

Brandanalyse, leren uit branden

Gastvrouw Goedele Wachters interviewt de winnaars Jan Leenknecht en Karl Verstockt (Hulpverleningszones Centrum en Fluvia) voor hun winnend project “Brandanalyse, leren uit branden”. De Award werd uitgereikt door Johan Haelterman, directeur van NBN, het bureau voor Normalisatie.

 

Categorie ‘Brandveiligheid bouwprojecten: renovatie of nieuwbouw’

De winnaar in deze categorie is FPC Risk met de brandweerrichtlijn ‘Opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen’. Deze richtlijn werd opgesteld met als doel zowel de hulpverleningszones als de opslagbedrijven een houvast te bieden bij respectievelijk het beoordelen van dossiers en het ontwerpen van brandveilige opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen. Voordien was er geen uniform document voorhanden waarin de brandveiligheid specifiek voor opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen werd behandeld. Door de nauwe samenwerking tussen studiebureau, de hulpverleningszones, opslagbedrijven en andere stakeholders is de richtlijn breed gedragen door alle betrokken partijen. Bekijk hier een filmpje over het bekroonde project.

De andere genomineerden in deze categorie zijn:

 • FSEC met het project ‘Tower Zero Antwerp’ 
 • ETEX met het bouwproject ‘Menslievendheid’ in Brussel 

Categorie ‘Brandbestrijding en interventie bij brand’

De winnaars in deze categorie zijn Gemsotec en Brandweer Antwerpen met INA, de interventieapp voor de brandweer. De brandweer werkt in een zeer uitdagende context waarbij het beschikken over de juiste informatie (beeldvorming) en goede communicatie vaak doorslaggevend zijn. De brandweer had nood aan een mobiele applicatie die het mogelijk maakt om snel alle relevante informatie (bv. locatie eenheden, procedures, locatie hydranten,...) te kunnen raadplegen en vlot informatie te delen tussen alle betrokkenen. Vermits elke minuut telt, is het bovendien van belang dat de juiste info kan worden geraadpleegd met een minimum aantal interacties en dat de applicatie liefst nog intelligent de juiste info automatisch aanbiedt in functie van het incident. De interventieapp INA maakt al die doelstellingen waar. Bekijk hier een filmpje over het bekroonde project.

 

De winnaars in de categorie

vlnr : Geert Sergoyne (Gemsotec), Kapitein Lieven Hilgert (Brandweerzone Antwerpen) en Jos Verhaegen (Business Development Manager van sponsor Cegelec)

De andere genomineerden in deze categorie zijn:

 • Hulpverleningszones Centrum, Zuid-Oost, Oost met het project ‘Dispatching zonder grenzen: de realisatie van een interzonale dispatching in Oost-Vlaanderen’ 
 • FPC Risk met het project ‘Methodiek voor risicoanalyse punctuele risico’s’ 

 

Categorie ‘Wetenschappelijk onderzoek, studies, thesissen’

De winnaars in deze categorie, waar een ex aequo werd vastgesteld, zijn Netwerk Brandweer/VTO met het ’Digitaal leerplatform Netwerk Brandweer tijdens de coronacrisis’, en Université de Liège met het proefschrift ‘Essais au feu hybrides avec différents degrés de sécurité dans un environnement non linéaire’.

Netwerk Brandweer en VTO ontwikkelden een digitaal leerplatform waarmee het personeel van de brandweer tijdens de eerste coronagolf zijn kennisniveau op peil kon houden en aan de opleidingsvereisten blijven voldoen. Het platform, toegankelijk voor alle brandweermedewerkers, bevat een mix van presentaties, cursussen, gefilmde lessen, evaluatievragen,… Het digitaal onderwijs was een onbekend terrein bij de brandweeropleidingen, maar door de medewerkers te laten proeven van enkele nieuwe leervormen slaagde men er in volle coronacrisis in om feedback te verzamelen en na te gaan of deze leervorm in de brandweerwereld een toekomst heeft. Bekijk hier een filmpje over dit bekroonde project.

Het proefschrift Essais au feu hybrides avec différents degrés de sécurité dans un environnement non linéaire(‘Hybride brandproeven met verschillende vrijheidsgraden in een niet-lineaire omgeving’) heeft betrekking op zogenaamde "hybride" brandproeven. Bij een hybride brandproef wordt een constructie getest door deze in twee delen of substructuren op te splitsen: een "fysieke" structuur getest in een oven (balk, kolommen), en een "digitale" structuur die een digitaal model is van het gebouw of de structuur waar het element zich bevindt. Tijdens een hybride proef worden de steunvoorwaarden van de fysieke structuur door middel van vijzels aangepast aan de respons van de digitale structuur. Deze veranderingen worden in realtime doorgevoerd. Het doel is te komen tot een compatibiliteit van de verplaatsingen en een evenwicht van de krachten op het raakvlak van de twee substructuren. Hybride proeven zijn van groot belang omdat zij het mogelijk maken het gedrag van een constructie-element in een gebouw tijdens een brand te benaderen (hetgeen niet mogelijk is met conventionele proeven) zonder proeven te moeten uitvoeren op volledige structuren, die zeer duur zijn en een grote infrastructuur vereisen. Hybride brandtesten staan echter nog in de kinderschoenen en tot voor kort was deze methode nog beperkt tot testen met één graad van vrijheid, vaak uitgevoerd op kleine elementen en uitgaande van "numerieke" onverwarmde constructies die zich elastisch gedragen. Bekijk hier een filmpje over dit bekroonde project.

 

De winnaars in de categorie  

Op de foto vlnr Kapitein Luc Faes, zonecommandant van de hulpverleningszone Taxandria, dr. ir. Elke Mergny (ULiège), Filip Bourgeois, Sales Manager Siemens.  

De andere genomineerde in deze categorie is:

 • Université de Mons met de studie ‘Etanchéité à l’air des habitations et pression induite en cas d’incendie : cocktail dangereux pour les occupants ?’ (‘Luchtdichtheid van woningen en geïnduceerde druk in geval van brand: een gevaarlijke cocktail voor de bewoners?’

 

Nieuwe categorie ‘Innovatie in brandveiligheidstechnologie’

De winnaar in deze categorie is Honeywell, met het project ‘Li-Ion Tamer, off-gas detector for lithium-ion batteries’. Off-gas detectie bij lithium-ion batterijen wil brand voorkomen door het vroegtijdig detecteren van een vrijgekomen ethylmengsel. Het vrijkomen van dit mengsel is het eerste gevolg van lithium-batterijfalen. Als dit fenomeen niet gedetecteerd wordt, resulteert dat in een thermal runaway-proces met catastrofale gevolgen. Het bekroonde project beoogde niet alleen de goede werking van de zogeheten Li-Ion Tamer, maar ook het delen van inzicht in het hele proces van batterijfalen. Het goed begrijpen van dit proces zal er immers toe bijdragen om de juiste interventiestrategie te bepalen. Bekijk hier een filmpje over het bekroonde project.

Winnaars in de Categorie

In de categorie “Innovatie in brandveiligheidstechnologie” was de winnaar Honeywell.  Edward Heitlager ontving de Award van Guido Laridaen (Executive Vice President Building bij Vinçotte)

De andere genomineerden in deze categorie zijn: 

 • Rf-T met ‘SC-S, een ronde vlinderklep voor montage in een brandwerend systeemplafond’ 
 • GAP Solutions met ‘Revolutionair FIRESTOP – QuickFix Mortar – De snelste branddichting ooit’ 

 

Publieksprijs en Lifetime Achievement Award

Alle hoger genoemde winnaars en genomineerden hadden bovendien kans om de publieksprijs te winnen. Die eer viel te beurt aan Université de Mons, met de studie ‘Etanchéité à l’air des habitations et pression induite en cas d’incendie : cocktail dangereux pour les occupants ?’ (‘Luchtdichtheid van woningen en geïnduceerde druk in geval van brand: een gevaarlijke cocktail voor de bewoners?’). Hun inzending behaalde maar liefst 2.175 van de 7222 publieksstemmen.

Professor Sylvain Brohez (UMons) winnaar van de publieksprijs

Professor Sylvain Brohez (UMons) ontvangt van Pieter Claerhout (CEO Araani) de Award van het publiek voor zijn onderzoek en wordt hierover geïnterviewd door Goedele Wachters.

 

Tot slot werd ook nog een Lifetime Achievement Award uitgereikt aan Chris Addiers. Deze welverdiende laureaat startte zijn carrière bij de brandweer in 1980, waar hij zich een groot deel van zijn carrière -en met name vanaf eind jaren ’90, op het beleidsmatige toespitste. Zo werkte hij een verbeteringsplan uit voor de Antwerpse brandweer, zorgde hij voor de vernieuwing van het wagenpark en een vernieuwd personeelsbeleid dat de Antwerpse brandweer de 21ste eeuw in loodste. Verouderde organisatiestructuren, een gebrek aan interne en externe communicatie, een falend opleidingsbeleid: met een systematische aanpak, op een geduldige maar vastberaden wijze en in overleg loodste Chris de brandweer van Antwerpen door deze verandering.

Daarnaast introduceerde hij ook heel wat innovaties rond brandveiligheid in thuissituaties en het bereiken van jongeren. Het doel was steeds om het aantal branden en slachtoffers van branden te doen dalen. Als voorzitter van de FEU heeft Chris bovendien een belangrijke rol gespeeld bij het op de Europese agenda zetten van het thema brandveiligheid. Nog een andere mijlpaal in zijn loopbaan startte in 2014, met zijn bijdrage aan de hervorming van de hulpverleningszones en de integratie van de Antwerpse brandweer daarin. Ook die complexe uitdaging heeft Chris met succes afgerond. Toen hij vervolgens op pensioen ging, liet Chris Addiers een sterke operationele en gemoderniseerde organisatie achter, waardoor de nieuwe zonecommandant kon voortbouwen op een ijzersterk fundament van een fier korps. 

Chris Addiers, winnaar van de Fireforum Lifetime Achievement Award 2021 

David Cheval (Division Manager Sicli) reikt de Lifetime Achievement Award uit aan Chris Addiers

 

De winnaars van de Fireforum Awards 2021 

De winnaars van de Fireforum Awards 2021

 

Fireforum Awards 2021

 

banner https://www.fireforum.be/Fireforum Awards 2021 – dit zijn de winnaars!