Brandveiligheid elektrische voertuigen in parkeergebouwen: regels van goed vakmanschap gepubliceerd

Fireforum heeft medio september een nieuw document 'Regels van Goed Vakmanschap' gepubliceerd met coherente en kwaliteitsvolle brandveiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen in parkeergebouwen.
Het is een must-read voor iedereen die bezig is met het ontwerp van gebouwen met parkeerruimte, voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van parkeergebouwen, voor car- en fleetmanagers, facility managers en preventieadviseurs.

De elektrificatie van ons voertuigpark is een belangrijk onderdeel in de transitie naar zero-emissie mobiliteit, als onderdeel van de ambitie van de Europese Commissie om tegen 2050 een duurzame mobiliteit te realiseren.

Ook op Belgisch niveau heeft federaal minister Van Peteghem een wetsvoorstel voor fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit ingediend, dat nu ter goedkeuring voorligt.

Brandveiligheid van elektrische voertuigen is een belangrijk thema waarrond er regelmatig uiteenlopende meningen en adviezen circuleerden. Steeds meer bestond de behoefte aan heldere en éénduidige brandveiligheidsvoorschriften in dit verband.

Momenteel zijn er in België 40 614 batterij elektrische voertuigen en 100 059 plug-in hybride voertuigen ingeschreven, op een totaal van ruim 5 853 568 personenwagens. Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren sterk zal toenemen. Ruim 16 % van alle nieuw verkochte voertuigen in 2021 heeft een stekker.

Fireforum vzw nam in deze context een initiatief om samen met alle betrokken partijen, een regel van goed vakmanschap op te stellen met daarin een coherente set van brandveiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen in parkeergebouwen zowel op technisch als op organisatorisch vlak.

Het resultaat van meerdere maanden intensief overleg met een groot aantal partijen, alsook van uitgebreid en iteratief redactioneel werk, heeft geleid tot de publicatie van de “Regels van Goed Vakmanschap Brandveiligheid – Elektrische voertuigen in parkings”

Breed draagvlak

Deze regel van goed vakmanschap is opgesteld met alle betrokken partijen (gebruikers, beheerders, ontwerpers, installateurs, overheden, … al dan niet gespecialiseerd, al dan niet met voorkennis) en is gevalideerd door de leden van Fireforum vzw, meer bepaald: Agoria, BVV - Brandweervereniging Vlaanderen, Firepronet, ISIB, PFPA, FOD IBZ, KCCE, Beprobel, Prebes, Fedustria, essenscia PolyMatters, NAV, ORI, Netwerk Brand-weer, BouwUnie, WTCB en vertegenwoordigers van andere organisaties en sectoren zoals: Brandweer Brussel, Assuralia en actoren uit de verzekeringssector, EV Belgium, Low Emission Mobility Platform, RéZonWal, Volta.

Stand van techniek

Het is belangrijk te noteren dat deze regel van vakmanschap is gebaseerd op de kennis en ervaring beschikbaar voor de werkgroep in de periode dat deze tekst is samengesteld. Aangezien deze technologie nog relatief nieuw is, nog voortdurend in evolutie is en nog niet ruim verspreid is, zijn de beschikbare statistieken en wetenschappelijke gegevens eerder beperkt. De realiteit noopt ons echter tot het formuleren van uniforme voorschriften gebaseerd op de kennis en ervaring op de dag van publicatie zonder daarbij te wachten op meer ervaring uit de praktijk of wetenschappelijk onderzoek. Bij het toepassen van deze regel van goed vakmanschap wordt dan ook best rekening gehouden met de evolutie van de technologie, de kennis en de ervaring.

Toepassingsgebied

Deze RGV betreft de brandveiligheid in verband met elektrische en plug-in hybride personenwagens en laad-infrastructuur in nieuwe en bestaande parkings voor normaal gebruik. De RGV wil de geldende regelgeving en normen aanvullen waar er geen specifieke voorschriften zijn en verduidelijken met praktijkgerichte tips zonder afbreuk te doen aan de geldende voorschriften. Geen enkele bepaling in deze RGV mag gezien worden als een beperking voor het toepassen van nieuwe technieken of alternatieven, voor zover die een gelijkwaardig en aantoonbaar niveau van veiligheid waarborgen.

Wettelijk kader en normen

Bij deze RGV gaat men er van uit dat de parking voldoet aan de (brand)veiligheidsvoorschriften die erop van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld het aangepaste KB Basisnormen (met o.a. nieuwe voorschriften voor parkings), het AREI, de milieuregelgeving,…

De RGV behandelt dan ook enkel de bijkomende maatregelen die moeten genomen worden voor 

(1) het parkeren van elektrische personenwagens en 

(2) het opladen van deze voertuigen.

Verder bevat het document een verwijzing naar relevante normen. Zoals het ook in normatieve documenten gebruikelijk is, bevat de RGV tevens een overzicht van termen en definities en een bibliografie.

Specifieke risico’s 

In de RGV worden de specifieke brandveiligheidsmaatregelen gerelateerd aan de aanwezigheid en het gebruik van de laadinfrastructuur en de batterijen (zoals bvb thermal runaway bij Li-ion batterijen) behandeld. Het uitvoeren van een risicoanalyse in functie van de noden van de gebruikers, vormt verder een basis voor de te nemen maatregelen.

Technische en organisatorische eisen

Naast de maatregelen voor passieve beveiliging zoals compartimentering en evacuatiemogelijkheden, worden voorschriften voor de actieve brandbeveiliging zoals branddetectie, rookbeheersing (RWA), ventilatie, sprinklers en combinaties behandeld.

Uiteraard wordt ook verwezen naar de voorschriften in het AREI, specifiek voor laadpunten en voeding van elektrische voertuigen en de bijkomende voorschriften in functie van de laadmodi.

Deze technische maatregelen worden aangevuld met organisatorische maatregelen doorheen heel het traject van ontwerp over uitvoering tot beheer van de parking en zijn laadinfrastructuur.

Controles, beheer en gebruik

Zoals bij alle (brandveiligheids)installaties, wordt het belang van initiële en periodieke controles, de organisatie en het beheer van onderhoud, de nood- en interventieplannen in de RGV besproken.

Interventie in de parking en nazorg

Het document geeft tenslotte ook duiding bij een mogelijke interventie door een eerste interventieploeg en de brandweer. Ook het verwijderen en nabehandeling van een voertuig dat betrokken was bij brand vergt bijzondere aandacht.

Het document (40 p) kan gedownload worden in beide landstalen op de website van Fireforum vzw.

(Filter op type tekst: regel van goed vakmanschap)

banner https://www.fireforum.be/Brandveiligheid elektrische voertuigen in parkeergebouwen: regels van goed vakmanschap gepubliceerd